Luật sư tư vấn dân sự

Nghĩa vụ của người quản lý di sản

images (9)

Người quản lý di sản do chỉ định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý di sản theo luật định có nghĩa vụ sau đây: –  Lập danh mục di sản; thu hồi tài sản thuộc di sản của người chết mà người khác đang chiếm hữu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; –

Xem tiếp »

Quyền của người quản lý di sản

images (9)

Người quản lý di sản do chỉ định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý di sản có quyền sau đây: –  Đại diện cho những người thừa kế trong quan hệ với người thứ ba liên quan đến di sản thừa kế; –  Được hưởng thù lao theo thoả thuận với những người thừa kế; –

Xem tiếp »

Người quản lý di sản

images (9)

Người quản lý di sản là người được chỉ định trong di chúc hoặc do những người thừa kế thoả thuận cử ra. Trường hợp di chúc không chỉ định người quản lý di sản và những người thừa kế chưa cử được người quản lý di sản thì người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản tiếp

Xem tiếp »

Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

Chia-thừa-kế

Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thoả thuận của

Xem tiếp »

Thời điểm mở thừa kế – di sản – Người thừa kế

Chia-thừa-kế

Thời điểm, địa điểm mở thừa kế – Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 71 của Bộ luật này. – Địa điểm mở thừa kế là nơi

Xem tiếp »

Quyền thừa kế và bình đẳng thừa kế

images

  Quyền thừa kế Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc. Quyền bình đẳng về

Xem tiếp »
Trang 1 trên 11